Event
September 14, 2014  Percussion Sound/Shift @ Super Deluxe

Featuring Musicians: Gino Akiyama, Kota Arai, Samm Bennett, Morry Burns, Marcos Fernandes, Morgan Fisher, Satoru Hirashima, Katsunori Hiroi, Yuji Ishihara, Yuko Kitayama, Mutsumi "Muupy" Kobayashi, Tadashi Kumada, Saki Maeda, Yasunori Monden, Takaharu Monchi Mori, Takeshi Mori, Tomoo Nagai, Sachiko Nagata, Katsushi Nakagaswa, Nobunaga Ken, Masayo Sakata, Hiroshi Shimizu, Yoshihiko Takeda, Risa Takeda, Atsushi Tsubouchi, Tatsuya Tsuyuki, Wasson and more!!

open ...17:00 / start ...17:00 end ... 22:00
price ... 1,500円
http://www.super-deluxe.com/

Gino Akiyama | Drum
Gino Akiyama | Drum
Web Site
Kota Arai | Drums Perc,
Kota Arai | Drums Perc,
Web Site myspace
Samm Bennett | Drums Perc,
Samm Bennett | Perc,
Web Site facebook myspace
Morry Burns | Perc,
Morry Burns | Perc,

Marcos Fernandes | Perc,
Marcos Fernandes | Perc,
Web Site / sounding the space
Morgan Fisher | Perc,
Morgan Fisher | Perc,
Web Site
Satoru Hirashima | Perc,
Satoru Hirashima | Perc,
facebook
Katsunori Hiroi | Drum
Katsunori Hiroi | Drum
facebook

Yuji Ishihara | Drums
Yuji Ishihara | Drum
Web Site twitter
Yuko Kitayama | Drum
Yuko Kitayama | Drum
Blog
Mutsumi
Mutsumi "Muupy" Kobayashi | Perc,
Blog
Tadashi Kumada | Drums
Tadashi Kumada | Drum
facebook

Saki Maeda | Drums
Saki Maeda | Drum
Web Site facebook
Yasunori Monden | Drum Perc,
Yasunori Monden | Drum Perc,
Web Site twitter
Takaharu Monchi Mori | Drum
Takaharu Monchi Mori | Drum
DEEP ORANGE / GO GO MUSIC
Takeshi Mori | Drum
Takeshi Mori | Drum
twitter

Tomoo Nagai | Drum Perc,
Tomoo Nagai | Drum Perc,
Sachiko Nagata | 波紋音
Sachiko Nagata | Hamon
Web Site
Katsushi Nakagaswa | Drum Perc,
Katsushi Nakagaswa | Drum Perc,
Blog facebook
Nobunaga Ken | Drums Perc,
Nobunaga Ken | Drums Perc,
Web Site myspace

Masayo Sakata | Drum
Masayo Sakata | Drum
facebook
Hiroshi Shimizu | Drum Perc,
Hiroshi Shimizu | Drum Perc,
Web Site / Blog myspace
Toshihiko Takeda | Drum Perc,
Yoshihiko Takeda | Drum Perc,
twitter
Risa Takeda | Drum
Risa Takeda | Drum
facebook

Atsushi Tsubouchi | Perc,
Atsushi Tsubouchi | Perc,
Web Site
Tatsuya Tsuyuki | Drum
Tatsuya Tsuyuki | Drum
Web Site
Wasson | Drum
Wasson | Drum
Sound / facebook
FEBRUARY 24rd 2013 Percussion Sound/Shift @ Super Deluxe

Featuring Musicians: Gino Akiyama, Kota Arai, Samm Bennett, Morry Burns, Marcos Fernandes,Hiroshi Habu, Satoshi Hirashima, Katsunori Hiroi, Ryusaku Ikezawa, Yuji Ishihara, Yuko Kitayama, Ryosuke Kiyasu, "Muupy" Mutsumi Kobayashi, Erika Nakamura, Saki Maeda, Tomoo Nagai, Sachiko Nagata, Ken Nobunaga, Shimizu Hiroshi, Yoshihiko Takeda, Tatsuya Tsuyuki, Azusa Yamada and more!!

open ...17:00 / start ...17:00 end ... 22:00
price ... 1,500yen
http://www.super-deluxe.com/

Gino Akiyama | Drum
Gino Akiyama | Drum
Web Site
Kota Arai | Drums Perc,
Kota Arai | Drums Perc,
Web Site myspace
Samm Bennett | Drums Perc,
Samm Bennett | Perc,
Web Site facebook myspace
Morry Burns | Perc,
Morry Burns | Perc,

Marcos Fernandes | Perc,
Marcos Fernandes | Perc,
Web Site / sounding the space
Hiroshi Habu | Perc,
Hiroshi Habu | Perc,
Web Site
Satoshi Hirashima | Perc,
Satoshi Hirashima | Perc,
facebook
Katsunori Hiroi | Drum
Katsunori Hiroi | Drum
facebook

Ryusaku Ikezawa | Drums
Ryusaku Ikezawa | Drums
Web Site twitter
Yuji Ishihara | Drums
Yuji Ishihara | Drums
Web Site twitter
Yuko Kitayama | Drum
Yuko Kitayama | Drum
Blog
Ryosuke Kiyasu | Drum
Ryosuke Kiyasu | Drum
Web Site


"Muupy" Mutsumi Kobayashi | Perc,
Blog
Erika Nakamura | Perc,
Erika Nakamura | Perc,
Web Site facebook
Saki Maeda | Drums
Saki Maeda | Drums
Web Site facebook
Tomoo Nagai | Drum Perc,
Tomoo Nagai | Drum Perc,

Sachiko Nagata | hamon
Sachiko Nagata | Hamon
Web Site
Ken Nobunaga | Drums Perc,
Ken Nobunaga | Drums Perc,
Web Site myspace
Shimizu Hiroshi | Drum Perc,
Shimizu Hiroshi | Drum Perc,
Web Site / Blog myspace
Yoshihiko Takeda | Drum Perc,
Yoshihiko Takeda | Drum Perc,
twitter

Tatsuya Tsuyuki | Drum
Tatsuya Tsuyuki | Drum
Web Site
Azusa Yamada | Perc,
Azusa Yamada | Perc,
Web Site twitter
AUGUST 15th 2011 Percussion Sound/Shift x Project FUKUSHIMA! @ Super Deluxe

Featuring Musicians: Gino Akiyama, Kouta Arai, Satoshi Arai, Yoko Arai, Hiroshi Enomoto, Marcos Fernandes, Masatsugu Hattori, Satoru Hirashima, Yoshiyuki Ichiraku, Itoken, Jimanica, Takashi Kazamaki, Yuko Kitayama, Mutsumi Kobasyashi (Muppy), Ju Tanaka, Yoshihiko Takeda, Sachiko Nagata, Ken Nobunaga, Kenji Sakasegawa, Muneomi Senju, Hiroshi Shimizu

open ...17:00 / start ...17:00 end ... 22:00
price ... 1,500yen
http://www.super-deluxe.com/

Gino Akiyama | Drum
Gino Akiyama | Drum
Web Site
Kouta Arai | Drums Perc,
Kouta Arai | Drums Perc,
Web Site
Satoshi Arai | Japanese drums
Satoshi Arai | Japanese drums
Web Site
Yoko Arai | Piano
Yoko Arai | Piano
Web Site

Hiroshi Enomoto | Drum
Hiroshi Enomoto | Drum
twitter
Marcos Fernandes | Perc,
Marcos Fernandes | Perc,
Web Site / sounding the space
Masatsugu Hattori | Drum
Masatsugu Hattori | Drum
Blog twitter
Satoru Hirashima | Perc,
Satoru Hirashima | Perc,
facebook

Yoshiyuki Ichiraku | Drum Perc,
Yoshiyuki Ichiraku | Drum Perc,
myspace twitter
Itoken | Drum Perc,
Itoken | Drum Perc,
Web Site / Blog twitter
Jimanica | Drum
Jimanica | Drum
Web Site / Blog twitter
Takashi Kazamaki | Perc,
Takashi Kazamaki | Perc,
Blog

Yuko Kitayama | Drum
Yuko Kitayama | Drum
Blog
Mutsumi Kobasyashi (Muppy) | Perc,
Mutsumi Kobasyashi | Perc,
Blog
Ju Tanaka | Drums, percusasion
Ju Tanaka | Drums, Perc,
Yoshihiko Takeda | Drums Perc,
Yoshihiko Takeda | Drums Perc,

Sachiko Nagata | hamon
Sachiko Nagata | hamon
Web Site
Ken Nobunaga | Drums Perc,
Ken Nobunaga | Drums Perc,
Web Site myspace
Kenji Sakasegawa | Tabla
Kenji Sakasegawa | Tabla
Web Site
Muneomi Senju | Drums
Muneomi Senju | Drums
Web Site

Hiroshi Shimizu | Drum Perc,
Hiroshi Shimizu | Drum Perc,
Web Site / Blog myspace
DECEMBER 23rd 2010 Percussion Sound/Shift @ Super Deluxe

Featuring Musicians: Gino Akiyama, Satoshi Arai, Yoko Arai, Ryusaku Ikezawa, Yuji Ishihara, Yoshiyuki Ichiraku,Hiroshi Enomoto, Kenji Sakasegawa, Samm Bennett, Hiroshi Shimizu, Muneomi Senjyu, Ken Tsunoda, Nagaitomoo, Sachiko Nagata, Nobunagaken, Marcos Fernandes, Akemi "Shoomy" Taku, Naoto Yamagishi, Azusa Yamada and more!!

http://www.super-deluxe.com/

Gino Akiyama | Drum
Gino Akiyama | Drum
Web Site
Satoshi Arai | Japanese drums
Satoshi Arai | Japanese drums
Web Site
Yoko Arai | Piano
Yoko Arai | Piano
Web Site
Ryusaku Ikezawa | Drums
Ryusaku Ikezawa | Drums
Web Site twitter

Yuji Ishihara | Drums
Yuji Ishihara | Drums
Web Site twitter
Yoshiyuki Ichiraku | Drum Perc,
Yoshiyuki Ichiraku | Drum Perc,
myspace
Hiroshi Enomoto | Drum
Hiroshi Enomoto | Drum
twitter
Kenji Sakasegawa | Tabla
Kenji Sakasegawa | Tabla
Web Site

Samm Bennett | Drums Perc,
Samm Bennett | Perc,
Web Site facebook myspace
Hiroshi Shimizu | Drum Perc,
Hiroshi Shimizu | Drum Perc,
Web Site / Blog myspace
Muneomi Senjyu | Drums
Muneomi Senjyu | Drums
Web Site
Ken Tsunoda | Drums
Ken Tsunoda | Drums
Blog

Tomoo Nagai | Drum Perc,
Tomoo Nagai | Drum Perc,
Sachiko Nagata | hamon
Sachiko Nagata | hamon
Web Site
Nobunaga Ken | Drums Perc,
Nobunaga Ken | Drums Perc,
Web Site myspace
Marcos Fernandes | Perc,
Marcos Fernandes | Perc,
Web Site / sounding the space

Akemi
Akemi "Shoomy" Taku | Piano
Web Site / Blog myspace
Naoto Yamagishi | Perc,
Naoto Yamagishi | Perc,
Web Site
Azusa Yamada | Perc,
Azusa Yamada | Perc,
Web Site twitter